MILJÖ

Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Lagstiftning och tillståndsvillkor är minimikrav

 • Skyddet av miljön är ett långsiktigt villkor för god livskvalitet för individ och samhälle. Omsorg om miljön måste genomsyra all vår verksamhet och prägla vårt dagliga arbete.
 • Jordens resurser är begränsade. Därför är utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle nödvändig. Metaller är lätt att återvinna och Vi på Ströms kan ge ett bidrag till denna process.
 • God lönsamhet skapar utrymme för rationella miljöinriktade investeringar i produktion och produkter. Ett effektivt miljöarbete är i sin tur grunden till långsiktig verksamhet.
 • Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Lagstiftning och tillståndsvillkor är minimikrav.
 • Ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv.
 • Hushålla med energi och råvaror i verksamheten och arbeta för att minska allt spill.
 • Utbilda medarbetarna till en aktiv insats i vårt miljöarbete.
 • Återvinna spill från egen tillverkning.
 • Främja återvinning av metaller vid slutet av kundproduktens livscykel.
 • Kräva en effektiv och engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer.
 • Informera om verksamheternas miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.